Правила на къмпинга

 1. Разполагането на каравани на територията на къмпинга се извършва от 8:00 до 20:00 ч. При пристигане по-късно извън посочените часове за настаняване, караваната се оставя на територията на къмпинга, а разполагането и свързването към електрозахранване и водозахранване се извършва на следващия ден. Изключения се допускат само с изричното съгласие на управителя на къмпинга.
 2. Настаняването на туристи къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки се извършва в присъствието на служител на “Къмпинг Шкорпиловци”. Изключения се допускат единствено със съгласието на управителя на къмпинга.
 3. Настаняването на къмпингуващи става съгласно схема за разполагане на каравани, палатки и кемпери публикувана в официалния сайт на “Къмпинг Шкорпиловци”. Лица под 18 годни се настаняват само с придружител /родител/.
 4. Облагородяване на терените се извършва само от служители на “Къмпинг Шкорпиловци”.
 5. “Къмпинг Шкорпиловци” не носи отговорност за забравени или оставени без надзор вещи на територията на къмпинга.
 6. “Къмпинг Шкорпиловци” не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите причинени от аварии свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица, както и за повреди причинени от екстремни събития, свързани с климата, пожари, бедствия или терористични атаки.
 7. Ръководството на “Къмпинг Шкорпиловци” има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР на законното пребиваване на туристите на територията на къмпинга.
 8. При извършване на проверка къмпингуващият е длъжен да предостави на проверяващия представител на “Къмпинг Шкорпиловци” легитимацията си за престоя.
 9. За гостуващи ще се считат единствено лица регистрирани по надлежния ред на рецепцията на къмпинга съгласно, изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички останали лица ще се считат за нарушители на вътрешния ред. Отговорност за констатирано нарушение ще носи лицето регистрирано в парцела, където е установено нарушението.
 10. Къмпингуващите заплащат всички услуги за престоя си в къмпинга съгласно ценоразписа на “Къмпинг Шкорпиловци” преди настаняването.
 11. Къмпингуващият има право на платен достъп за 1 бр. МПС. През периода на пребиваване единствено със знанието на управителя това превозно средство за което е получен пропуск може да бъде заменяно с друго, но броят му остава винаги един и същ.
 12. Абсолютно е забранено паркирането на превозни средства върху зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране.
 13. Разполагането на каравана, кемпер или палатка с допълнителни слънцезащитни и други съоръжения трябва да стане на отстояние не по-малко от 0,5 метра от границата на парцела.
 14. Ограждания на ползваната площ се допускат с: колчета, въже, жив плет, цветя или лека декоративна ограда с височина до 0,70 сантиметра.
 15. С цел безопасност, работата с кутиите за разпределение на ток се извършва само от персонала на къмпинга.
 16. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число /кабели, маркучи и др./ да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани.
 17. Къмпингуващите нямат право да се свързват към водоснабдителната мрежа или канализационните системи. Изпразването на химически тоалетни се извършва само в специално предназначените за целта биологични зони.
 18. Всички къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.
 19. Забранява се използването на шампоани, душ гел, сапун и др. извън общите санитарни възли и умивалници с цел недопускане на замърсяване на околната среда.
 20. Освобождаването на парцела става задължително до 12:00 часа.
 21. Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.
 22. При желание от страна на къмпингуващи да удължат срока на своя престой, същите се задължават да уведомят за това управителя или дежурния администратор на къмпинга минимум три дни преди крайния срок за напускане.
 23. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.
 24. Ако след изтичане на крайният срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната, кемпера, палатката. В този случай “Къмпинг Шкорпиловци” не носи отговорност за евентуално причинените от това щети.
 25. В района на къмпинга се забранява миенето на автомобили, каравани, палатки, пълнене на надуваеми басейни /с изкл. басейни за бебета/, както и охлаждане на храни и напитки с питейна вода.
 26. Забранява се паленето на открит огън в района на къмпинга. Допуска се ползването на барбекюта, скари на дървени въглища и изправни уреди на газ в съответствие с правилата за безопасност.
 27. Забранява се използването на пиротехнически средства и китайски фенери с открит огън на терторията на “Къмпинг Шкорпиловци”.
 28. Забранява се употребата на озвучителни системи.
 29. Забранява се вдигането на шум на територията на къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и от 22:00 до 8:00 часа.
 30. Домашни любимци на територията на къмпинга се допускат, след представяне на сертификат за ваксинация и здравословно състояние. Забранява се свободното им отглеждане на територията на “Къмпинг Шкорпиловци”, като кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително използването на намордник. Собствениците носят отговорност за събирането на отпадъците, които техните домашни любимци оставят след себе си. Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията.
 31. Забранено е къпането на кучета и други животни в общите санитарни помещения и умивалници.
 32. Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.
 33. Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 10 км/ч. На нарушителите ръководството на къмпинга има право да отнеме правото на паркиране на автомобила на територията на къмпинга.
 34. На територията на къмпинга се забранява разлепването на всякакви рекламни и агитационни материали, както и други със сходен характер.
 35. Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др.
 36. Забранява се събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къмпинга.
 37. Забранява се изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност.
 38. Забранява се поставянето на еко-тоалетни в парцелите и в близост до караваните, кемперите и палатките. При желание за наемане на еко-тоалетна от страна на къмпингуващ, ръководството на “Къмпинг Шкорпиловци” определя мястото за разполагане.